ORGANIZATORS

CONFERENCE CHAIRMAN

Dr. Volodymyr Grabko, VNTU, Ukraine.

CONFERENCE CO-CHAIRMEN

Dr. Olexandr Romanyuk, VNTU, Ukraine

Dr. Serhiy Pavlov, VNTU, Ukraine.

Dr. Olexandr Grushko, VNTU, Ukraine.

PROGRAMM COMMITTEE

Dr. Olexii Azarov, VNTU, Ukraine;

Dr. Evgenii Bashkov, DonNTU, Ukraine;

PhD Svitlana Bevz, VNTU, Ukraine;

Dr. Oleg Bisikalo, VNTU, Ukraine;

Prof. Yuri Burennikov, VNTU, Ukraine;

Valentyna Vasylenko, New University of Lisbon, Portugal;

PhD Viktoria Voytko, VNTU, Ukraine;

Dr. Wojcik Waldemar, Lublin University of Technology, Poland;

Dr. Valerii Danilov, NTUU “KPI”, Ukraine;

Dr. Volodymyr Dubovoy, VNTU, Ukraine;

Dr. Rostyslav Iskovich-Lototskyy, VNTU, Ukraine;

Dr. Serhii Zlepko, VNTU, Ukraine;

Dr. Roman Kvetnyy, VNTU, Ukraine;

Dr. Vasyl Kichak,VNTU, Ukraine;

Dr. Vasyl Kukharchuk, VNTU, Ukraine;

Dr. Petro Lezhnyuk, VNTU, Ukraine;

PhD Vasyl Leontiev, VNTU, Ukraine;

PhD Larysa Matsko, VNTU, Ukraine;

Dr. Borys Mokin, Academician of NAPS of Ukraine, VNTU, Ukraine;

Dr. Vitalii Mokin, VNTU, Ukraine;

Dr. Vasyl Petruk,VNTU, Ukraine;

Prof. Georhii Ratushnyak,VNTU, Ukraine;

Dr. Vasyl Serdyuk,VNTU, Ukraine;

Dr. Olexandr Trokhymchuk, Member of NASU