ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 Завантажити інформаційне повідомлення

 Завантажити зразки оформлення документів

 Завантажити шаблони документів

Обсяг матеріалів – 1-2 сторінки; формат – А4, гарнітура – MS Word; шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1,25 см. поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.

У лівому верхньому куті вказується УДК. Нижче – назва публікації (великими жирними літерами по центру з інтервалом перед і після абзацу 10pt). Нижче – інформація про авторів прізвище та ім’я кожного автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна. Далі – з попереднім інтервалом 10pt – текст. У кінці тексту з інтервалом перед абзацем 10pt – «Список використаної літератури» (жирним і по центру). Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування. Наявність посилань є обов’язковою.

Підпис до таблиці подається у вигляді «Таблиця <Номер> – <Назва>», а посилання – «табл. <Номер>». Підпис до рисунка – «Рисунок <Номер> – <Назва>», а посилання – «рис. <Номер>». Формули розміщуються від центру рядка і їх нумерація міститься в кінці рядка, завдяки засобам табуляції.

Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.